Regulamin Konferencji Programistok
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konferencji Programistok organizowanej na terenie
Politechniki Białostockiej, która odbędzie się w dniu 7 października 2023 r. i określa prawa oraz
obowiązki jego uczestników. Niniejszy Regulamin został zamieszczony na stronie
www.programistok.org, zwaną dalej stroną Konferencji. Wszelkie zmiany w regulaminie będą
podawane do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie ich na stronie Konferencji.
2. Organizatorem Konferencji Programistok z inicjatywy białostockiego środowiska IT jest
Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej, ul. Zwierzyniecka 6/3, 15-333 Białystok,
tel./fax 085 742-36-69, REG. 052028239, NIP: 542-27-44-949, Partnerem Konferencji jest
Politechnika Białostocka - Wydział Informatyki.
3. Celem Konferencji Programistok jest promocja i integracja lokalnego środowiska
informatycznego, wzmocnienie jego potencjału poprzez pogłębianie wiedzy oraz promowanie
lokalnych społeczności IT w Polsce.
§ 2 Opłaty
1. Udział w Konferencji dla wszystkich Uczestników jest odpłatny.
2. Wysokość opłaty, sposób oraz termin zapłaty za udział w Konferencji zostanie podany na
stronie Konferencji oraz za pomocą mediów społecznościowych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia zniżek od ceny podstawowej.
4. Całość opłat zostanie przeznaczona na cele Konferencji.
§ 3 Warunki uczestnictwa
1. Liczba osób uczestniczących w Konferencji jest ograniczona.
2. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia, uiszczenie
opłaty w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora.
3. Uczestnik zobowiązany jest dokonać rejestracji, by potwierdzić obecność w dniu rozpoczęcia
Konferencji. Konieczne jest okazanie potwierdzenie zakupu uczestnictwa w Konferencji.
4. Sposób zgłoszenia, terminy wysyłania zgłoszenia oraz godziny rejestracji w dniu Konferencji
zostaną podane na stronie Konferencji oraz za pomocą mediów społecznościowych.
5. Udział osoby niepełnoletniej w Konferencji możliwy jest jedynie na podstawie pisemnej zgody
opiekuna prawnego lub w towarzystwie osoby pełnoletniej.
6. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
7. Koszty przejazdu, noclegów i wyżywienia Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
§ 4 Rezygnacja z uczestnictwa
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i uzyskania zwrotu poniesionych
kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia na 14 dni
przed datą Konferencji.
2. Zgłoszenie należy przesłać na adres bilety@programistok.org. Wykreślenie z listy uczestników
następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
3. Uczestnik ma prawo delegować w zastępstwie inną osobę, niż zgłoszona.
4. Zmiany uczestnika można dokonać najpóźniej do 2 dni przed datą Konferencji na adres
bilety@programistok.org. Zmiana Uczestnika następuje niezwłocznie po przesłaniu
potwierdzenia ze strony Organizatora.
§ 5 Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne
konferencji zgodne z opisem na stronie internetowej Konferencji.
2. Organizator ustala plan konferencji oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie
Konferencji, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym prawo do zmian rozkładu
czasowego i kolejności wystąpień.
3. Zmiany w programie konferencji, o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy do
kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika Organizator zwróci
Zamawiającemu w pełnej wysokości
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą
zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
§ 6 Odpowiedzialność Uczestnika
1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również
stosowania się podczas konferencji do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń
organizacyjno - technicznych przedstawicieli Organizatora oraz Politechniki Białostockiej.
2. W szczególności na terenie Politechniki Białostockiej zabronione jest:
a. sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych,
b. sprzedaż i używanie narkotyków (środków odurzających, psychotropowych i innych o
których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii - jt.
Dz.U. z 2023 r. poz. 172 z późn. zm.).
c. wnoszenie broni palnej i innych niebezpiecznych przedmiotów.
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia
na terenie obiektu, na którym odbywa się Konferencja.
§ 7 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki
Białostockiej.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane w celu przeprowadzenia Konferencji, w tym
stworzenia listy uczestników a także w celu dokonania rozliczenia transakcji z tytułu opłat za
Konferencję oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń opłaty z Konferencję lub innych.
3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla
celów przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia listy Uczestników.
4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz
żądanie usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia
udziału w Konferencji.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystania z serwisu zewnętrznego do
przeprowadzenia rejestracji.
6. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie drogą elektroniczną maili z informacjami związanymi z
konferencją oraz do 3 wiadomości od sponsorów.
7. Za zgodą Uczestnika zebrane dane mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych
bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Administratora danych osobowych.
8. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video.
Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku
każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i
promocyjnych.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.07.2023 r.